Els interceps són implements creats per cultivar el sòl o realitzar el manteniment de la gespa a l’intercep de la vinya, del fruiter, de les oliveres i, en general, a totes les plantacions en filera o en emparrat.

Per tant, és un sistema mecànic absolutament ecològic, perquè substitueix l’ús de productes químics per controlar les herbes infestants que s’arrelen sota les plantes.